Aktuális cikkek

Támogatás zöldszüretre

Illusztráció

2020. június 22-30. között nyújtható be támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre. A kérelmet Magyar Államkincstárhoz kell beadni elektronikus úton.

A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a támogatásra jogosult a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója és a kérelem benyújtásakor nem áll fenn hegyközségi járuléktartozása valamint adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesítette.

Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha

  • rendelkezik a 2017., 2018. és 2019. évek (továbbiakban: referencia időszak) esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés, vagy olyan nullás szüreti jelentés, amely igazoltan mezőgazdasági káreseményből, illetve zöldszüreti intézkedés végrehajtásából adódóan nullás szüreti jelentés;
  • a terület a referencia-időszakban termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és
  • a 2020. évben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.

Támogatási kérelmet csak azon kérelmező nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

A támogatási kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

Támogatási kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2019/2020 borpiaci évben 2020. június 22. 00:00.00 óra és 2020. június 30. 23:59.59 óra között kell benyújtani. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban egy támogatási kérelmen belül több összefüggő terület is megadható. A támogatási kérelemhez mellékelni kell az intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot. A helyszínrajzban fel kell tüntetni az intézkedésbe vont szőlőültetvény elhelyezkedését, a szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat.

A támogatási kérelem a beadást követő nap 23:59.59 óráig elektronikus úton módosítható.

Támogatható területnagyság: a kérelemben megjelölt, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján megállapított összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektárt. A támogatás mértéke a kérelemben megjelölt, a Kincstár által végzett helyszíni ellenőrzésen lemért területnagyságon, valamint az e területről igazoltan származó szüreti jelentések szerinti termésmennyiségen alapul. A termésmennyiség és a terület hányadosa az úgynevezett „területi referenciahozam”. Az aszútermés esetében a hozam huszonnégyszerese felel meg a területi referenciahozam értékének. A támogatásátalányok a területi referenciahozamok függvényében (Ft/ha) a Rendelet 1. mellékletében található meg.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján, a Kincstár részére adatot szolgáltat:

  • az intézkedésbe vont terület HEGYIR-ben nyilvántartott területéről;
  • az intézkedésbe vont területen a referencia időszakban szüretelt szőlőmennyiségről – nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlőmennyiségről (mázsában)
  • az intézkedésbe vont területen a referencia időszakban szüretelt szőlő-, nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlő potenciális alkoholtartalmáról;
  • arról, hogy a kérelmező az intézkedésbe vont terület jogszerű használója-e; a kérelmező hegyközségi tagnak vagy adatszolgáltatásra kötelezettnek hegyközségi járulék tartozása fennáll-e; az intézkedésbe vont terület a referencia időszakban termő ültetvényként volt-e nyilvántartva.

Támogatásban a HEGYIR alapján nyilvántartott ültetvény szőlővel betelepített, minden irányban fél sortávolsággal megnövelt területe részesülhet. Amennyiben az intézkedésbe vont területnagyság és a helyszíni ellenőrzésen mért terület nagysága között eltérés van, úgy a támogatási összeg az alábbiak szerint kerül megállapításra:

  • Ha az eltérés nem haladja meg a 20%-ot, akkor a támogatási összeg megállapításánál a helyszíni ellenőrzésen mért területnagyságot kell figyelembe venni.
  • Ha az eltérés mértéke meghaladja a 20%-ot, de nem haladja meg az 50%-ot, akkor a támogatást úgy kell kiszámítani, hogy a helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságával számított támogatási összeget a megállapított eltérés kétszeresével kell csökkenteni.
  • Ha az eltérés mértéke meghaladja az 50%-ot, akkor az érintett területre nem nyújtható támogatás.

A zöldszüretet a teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között kell kézi szüreteléssel elvégezni. A Kincstár döntést hoz a jogosultsági feltételek teljesítéséről, az intézkedésbe vont területek előzetes támogathatóságáról, azonban a zöldszüret saját felelősségre 2020. július 1-jétől a döntéshozatalt megelőzően is megkezdhető. A zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként a zöldszüret elvégzését követő egy munkanapon belül, de legkésőbb 2020. július 21-éig be kell jelentenie a Kincstár részére a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással. A Kincstár ehhez nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A zöldszüret elvégzésének tényét a 2019/2020 borpiaci évben 2020. július 1. 00.00.00 óra és 2020. július 21.23.59.59 óra között kell bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetében az érintett összefüggő területre támogatás nem fizethető. A zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként külön-külön kell bejelenteni. A bejelentés a megtételének napján elektronikus úton módosítható. A jóváhagyott támogatást a Kincstár legkésőbb 2020. november 15-ig fizeti ki, ami a termelői csoportok tagjai, és a fiatal gazdálkodók esetében az árbevétel részét képezi.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos további információk, és a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a vonatkozó 51/2020. (VI. 20.) számú Kincstári közleményben találhatóak meg.

Forrás: NAK

Hozzászólás a cikkhez