Aktuális cikkek

Új, határon túli partnerünk!

A Pro Agricultura Carpatica Jótékonysági Alapítvány

Folyamatos útkeresésben vagyunk, újabbnál-újabb lehetőség után kutatunk. Szerkesztőségünk régi álma tűnik megvalósulni: kárpátaljai partnerre találtunk, akikkel kölcsönösen segítjük majd egymást. Az alábbiakban az ő bemutatkozásukat találhatják.

A kárpátaljai magyarság 80%-a falun él, és próbál meg részben vagy egészen a mezőgazdasági termelésből megélni. Mivel faluhelyen rendkívül alacsony a munkahelyek száma, s az itt elérhető fizetések még ukrajnai viszonylatban is igen alacsonyak, a vidéki lakosság tömegei kényszerülnek elhagyni családjukat, szülőföldjüket, hogy külföldön dolgozva keressék meg a család fenntartására szükséges összeget. Azonban sok esetben ez vagy a családok széthullásához, vagy a végleges kivándorlásához vezet. A tapasztalat azt mutatja, hogy azokban a magyar falvakban, ahol sikerült kialakítani egy viszonylag magas szintű mezőgazdasági tevékenységet ez a folyamat leállt. Tehát a kárpátaljai magyarság megmaradásának egyik záloga az életképes, magas színvonalú családi gazdaságok létrejövetele és fejlődése.

A 90-es években szétosztott, családonként átlagosan 2–5 hektárnyi földbirtokokon, a kolhozokból örökölt, a nagyüzemi parcellaméretekre szabott gépparkkal szinte lehetetlen a hatékony gazdálkodás a régi, takarmánynövények termesztésére alapozott módon. Ezért inkább azok a mezőgazdasági ágazatok indultak fejlődésnek, azok a családi gazdaságok tudtak eredményesen tevékenykedni, amelyek a nagy szakértelmet igénylő, nagy munkaerő szükségletű intenzív termesztéssel foglalkoztak, s kihasználják Kárpátalja éghajlati sajátosságait a hágón túli ukrajnai régiókhoz viszonyítva.

Azonban a családi gazdaságok gyorsabb térnyerését nagyban akadályozza a szakismeretek, termelési tapasztalatok, piaci ismeretek hiánya, valamint a családi gazdaság beindításához, fejlesztéséhez szükséges tőke korlátozottsága. Ezeknek a problémáknak a megoldására, a gazdálkodással foglalkozók összefogására lett létrehozva a Pro Agricultura Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány.

A fenti feladatok felvállalása igen időszerű az új ukrajnai földtörvény fényében. Ugyanis az ukrán állam alig leplezett célja a mezőgazdasági termelés koncentrációja, a nagyüzemi mezőgazdasági termelés egyeduralkodóvá tétele, a már kialakult sok tíz- és százezer hektáros földbirtokok legalizálása. Azonban egy ilyen mezőgazdasági-, ezen belül birtok- politika megvalósulása Kárpátalján a helyi magyarságot létében veszélyezteti, hisz a magyarlakta falvak mezőgazdasági területe, azaz a helyi magyarság élettere alig százezer hektár. Ezen a vidéken a nagybirtokok kialakulása családi gazdaságok ellehetetlenüléséhez, a falvak elnéptelenedéséhez vezetne. Ezért is veszélyes az olyan víziók esetleges megvalósulása, mint a magyar szürke marhák sok ezer hektáron történő legeltetése, hisz ez több ezer családtól veszi el a lehetőséget a családi gazdaságok kialakításától, a család lakóhelyén való boldogulásától.

Az Alapítvány céljainak megvalósítására kidolgoztunk egy komplex programot, melyet több alprogramra bontottunk. Ezek:

 • Szakismeret mindenkinek gazdaképző és ismeretterjesztő program
 • Élő példa innovációs hitel program
 • Első lépés szociális hitel program
 • Inkubátor gazdaszövetkezeteket segítő program
 • Saját forrás hitelszövetkezeti program
 • Falugazda hálózat a fenti programok gyakorlati megvalósítására, a gazdákkal történő folyamatos kapcsolattartásra.
 • A programok kidolgozásakor kényesen ügyeltünk arra, hogy a programokban részt vevő gazdák nem ajándékot, könyöradományt kapjanak, hanem lehetőséget a családi gazdaságuk beindítására, fejlesztésére, szakismeretei szélesítésére, a szövetkezetek beindítására, stb.

Falugazdász hálózat

A kárpátaljai mezőgazdasági viszonyok sajátosságai szükségessé teszi egy sajátos feladatokat ellátó falugazdász-hálózat kiépítését. A hagyományos falugazdász hálózatok fő feladata a különböző állami és EU- s támogatások eljutásának segítsége a mezőgazdasági termelőkhöz, a gazdák felkészítése a támogatások igénybevételére. Mivel Ukrajnában nincs, és a közeljövőben nem is várható reális, a családi gazdálkodók szintjére eljutó állami mezőgazdasági támogatási rendszer, az EU-ba történő belépés középtávon sem realitás, a létrehozandó falugazdász hálózatnak az alábbi főbb feladatokat kell ellátnia:

 • Életképes családi gazdaságok létrejöttének elősegítése
 • A családi gazdaságok fejlesztése
 • A gazdák szakmai ismereteinek növelése
 • Korszerű, hatékony és környezetbarát technológiák meghonosítása és elterjesztése
 • A gazdálkodók segítése a különböző pályázatokban és szociális programokban, való részvételben
 • A korszerű, európai típusú szövetkezeti formák meghonosítása és elterjesztése Kárpátalján

Első lépésben létrehoznánk a falugazdász-hálózat gerincét, aminek központja a beregszászi iroda, valamint két regionális végpontja is lesz. Egy Nagydobronyban, egy pedig Verbőcön.

A későbbiekben szeretnénk bővíteni a falugazdász hálózatot. Az újabb falugazdász pontok területileg és ágazatilag is le fogják fedni Kárpátalja magyarlakta régióit. Néhány éven belül szeretnénk létrehozni ilyen falugazdász pontokat az alábbi ágazatokban:

 • Fűtött fóliás zöldségtermesztés
 • Hideghajtatás
 • Szabadföldi zöldségtermesztés
 • Gyümölcstermesztés
 • Szőlőtermesztés
 • Szántóföldi növények termesztése
 • Dísznövény-termesztés
 • Állattenyésztés
 • Falusi turizmus
 • Biogazdálkodás

„Szakismeret mindenkinek” gazdaképző és ismeretterjesztő program

A program célja a gazdák szakmai ismereteinek fejlesztése, a legújabb tudományos kutatások eredményeinek megismertetése, a korszerű technológiák propagálása, a gazdák termelési tapasztalatainak összegyűjtése, rendszerezése és megosztása a többi gazdával. A program végrehajtását különböző, a gazdák számára leghatékonyabb módon szeretnénk megvalósítani:

 • Előadások, gazdaképző tanfolyamok tartása a falvakban, a téli időszakban
 • Helyszíni szaktanácsadás a termesztési időszakban
 • Szakmai konferenciák rendezése
 • Szakmai és ismeretterjesztő cikkek megjelentetése a magyar nyelvű megyei lapokban, heti rendszerességgel
 • Szakmai utak szervezése

„Élő példa” innovációs, családi modellgazdaság program

A program keretében azok a gazdák kapnának segítséget valamilyen innovációs, korszerű termesztési technológia, stb. megvalósításához, akik már bebizonyították szakértelmüket és rátermettségüket. A program részeként kamatmentes kölcsönt kapnának a beruházás megvalósítására max.1millió forint értékben, amit 4 év alatt törlesztenének egyenlő részletekben. Az első lépésben 8 ilyen modellgazdaság kerülne kialakításra a különböző termesztési régiókban:

 • fóliás zöldségtermesztés – 2
 • szabadföldi zöldségtermesztés – 1
 • állattenyésztés – 1
 • szántóföldi növénytermesztés – 1
 • szőlő és gyümölcstermesztés – 1
 • egyéb (virágtermesztés, alternatív energiaforrások, stb.) – 1

A visszafizetett törlesztő részletekből évente 2 új modellgazdaság létrehozására lesz lehetőség.

A program forrásigénye az első évben 8 millió forint, a későbbiekben pedig 1 millió forint a lebonyolítási költségek. Ez magában foglalja a programkoordinátor költségtérítését, valamint a bemutatók szervezési és lebonyolítási költségét is.

„Első lépés” szociális hitelprogram

A program keretében évente 20 rászoruló magyar család kapna segítséget kamatmentes kölcsön formájában a családi gazdaságnak beindításához. A program részeként elsajátítják a gazdálkodás alapismereteit, folyamatos szaktanácsadásban és oktatásban részesülnek, ami garantálná a családi gazdaságuk életképességét, és törlesztő részletek visszafizetését.

A program forrásigénye évi 20 családdal, és családonként max.850 ezer- forintnyi hitelösszeggel számolva az induló évben 20 millió forint, első négy évre kb. 50 millió forint:

 • első évben 17 (+3) millió forint,
 • második évben kb. 13 (+3) millió forint,
 • harmadik évben 7 (+3) millió forint,
 • a későbbiekben 0 (+3) millió forint

(A program lebonyolítási költsége évente 3 millió forint, ami a két szaktanácsadó bérét és költségtérítését foglalja magában.)

„Inkubátor” gazdaszövetkezetek segítő program

A program keretében segítséget kapnának a gazdaszövetkezeti elképzelések az első szervezési és bürokratikus akadályok leküzdésében. Ez magában foglalja a kezdeményező csoport jogi és gazdasági felvilágosítását, a regisztrációs folyamat lebonyolítását és finanszírozását, a könyvelési és adminisztrációs feladatok költségeinek biztosítását, stb.

Program lehetővé tenné a különböző gazdaszövetkezeti elképzelések életképességének javítását, a legnehezebb kezdeti időszakban a talpon maradást. Az adminisztrációs és könyvelési terhek átvállalásával a szövetkező gazdák minden energiájukat és figyelmüket a szövetkezeti céljaik megvalósítására fordítják.

A program forrásigénye évi 5 szövetkezet létrehozásával számolva 5 millió forint, ami magában foglalja a program koordinátorának költségtérítését is.

„Saját forrás” gazda- hitelszövetkezeti program

A program célja egy olyan hitelszövetkezet létrehozás a gazdák számára, ami mobilizálja a gazdák tartalékait, egyúttal olcsó, kamat- és bürokráciamentes pénzforrást jelenthet a családi gazdaságok fejlesztéséhez.

A szövetkezet pénzügyi szempontból azon az alapon nyugszik, hogy 1 egységnyi letét lekötése 4 évre egyenértékű 4 egységnyi hitel felvételével 1 évre. Ugyanis a gazdák nagy része azzal a problémával szembesül évről évre, hogy a meglévő pénze nem elegendő egy fejlesztés megvalósításához, befejezéséhez. Éveken át gyűjtögetni egy beruházásra nagyon nehéz. Ezen a problémán segítene a hitelszövetkezeti program, aminek a keretében a gazdák hitellehetőséget kapnának a szövetkezettől egy rövidebb időszakra, a hosszabb időszakra letétbe helyezett pénzük terhére. Sem a felvett hitelre, sem a letét összegére nem számolódik fel kamat, csak kezelési költség a kiadások fedezésére. A hitelszövetkezet tagjai maguk döntik el, hogy ki kaphat hitelt, és ki nem, kezességvállalás formájában. A kezességvállalás fedezete a letétek, a kezességvállaló csak annak mértékéig visel felelősséget.

A program forrásigénye az első évben 30 millió forint. A későbbiekben a program önfenntartó, a lebonyolítási költségeket a kezelési költségből fedezni lehet. Az induláshoz szükséges 30 millió forint csak katalizátor szerepet tölt be, néhány éven belül kiváltódik a letétek révén. Bent hagyva ezt az összeget a programban a nyújtható hitelek összege,s ez által a forráshoz jutó magyar gazdák száma exponenciálisan növekedhet.

Hozzászólás a cikkhez