Aktuális cikkek

Növényvédőgépek időszakos felülvizsgálata a Nyíregyházi Egyetemen

A növényvédelmi gépeket pontos vegyszeradagolás és környezetkímélő működés kell, hogy jellemezze. Ez pedig igen nagy felelősséget ró kezelőjére, tulajdonosára. Ezért a permetezőgépeket olyan rendszeres műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni, ahol hitelesített műszerek segítségével kimutatják, hogy a berendezés megfelel vagy sem a hatályos jogszabályoknak.

A gazdák nincsenek abban a helyzetben, hogy a növényvédő gépeiket otthon, házilag készített eszközökkel vizsgálat alá vegyék, netalán működésüket korrigálják. Helytelen beállításból adódóan a permetező gép környezeti terhelés forrása lehet, mely kedvezőtlen hatással van a termesztés költségére és a kezelt növény minőségére.

Ebben a tanulmányban ezért ismertetni kívánjuk az érvényben lévő FVM rendelet előírásait a növényvédőgépek időszakos felülvizsgálatáról és a Nyíregyházi Egyetemen található mérőműszerek bemutatását.

A növényvédőgépek időszakos felülvizsgálata

Külföldi mintákhoz (néhányat felsorolva: Belgium, Csehország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Spanyolország, Szlo­vákia, Szlovénia, Svájc) hasonlóan nálunk is bevezették 2016. január 1.-től a növényvédő gépek felülvizsgáltatási kötelezettségét.

A permetezőgépek (100 dm3-nél nagyobb tartályméretű) a 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet 9. függeléke szerinti felülvizsgálatát a tulajdonosnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben előírt időközönként (3 évente) el kell végeztetnie a Növényorvosi Kamara erre feljogosító tanúsítványával rendelkező ellenőrző állomáson (országszerte 24 db, az egyik a Nyíregyházi Egyetemen található), meghatározott díj ellenében.

A felülvizsgálat rendje (a felülvizsgálat meghirdetése, jelentkezése, helye, időpontja, gépek átadása, engedély kiadása, díjazása, stb.) és az alállomások elnevezése és elérhetősége a www.ngea.hu honlapon (Növényvédő Gép Ellenőrző Állomás weblapja) található meg.

A felülvizsgálatra kerülő permetezőgépekkel szemben támasztott követelményeket, az ellenőrzési és vizsgálati módszereket, a felülvizsgálatok során alkalmazandó mérőeszközök és vizsgálóberendezések jellemzőit, továbbá a felülvizsgálatról készítendő jegyzőkönyv mintáját az FVM rendelet 9. függeléke tartalmazza.

A felülvizsgálatra a permetezőgép tulajdonosának a permetezőgép működési engedélyének lejártát megelőzően kell jelentkeznie (az első üzembe helyezéstől 5 éven belül, majd 3 évente). A jelentkezést a www.ngea.hu oldalon kell beküldeni, ezután a Kamara értesíti a permetezőgép tulajdonosát a felülvizsgálat időpontjáról és helyéről. A felülvizsgálat elvégzéséig a permetezőgép rendeltetés szerint használható.

A tulajdonosok részéről a permetezőgépet felülvizsgálatra tiszta állapotban (kívül-belül), a névleges tartálytérfogat feléig vízzel feltöltött tartállyal kell az állomás rendelkezésére bocsátani. A gép hibáit a vizsgálat előtt ki kell javítani, ezért érdemes előzetes állapotfelmérést tartani.

Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a permetezőgép működési engedélyét igazoló matricát, melyet a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara állít ki. Ha a permetezőgép állapota a felülvizsgálat eredménye alapján nem megfelelő, a permetezőgép működési engedélyt nem kaphat.

A permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges mérőberendezések

A megfelelő infrastruktúra (fedett csarnok, a kipermetezett csapvíz összegyűjtése és visszacirkuláltatása a permetező tartályába, kipufogógáz elvezetése) mellett a felülvizsgálatot az MSZ EN 13790-2, 2003 szabvány szerint kell végrehajtani az állomásoknak.

A növényvédő gépek felülvizsgálatának első lépése a szemrevételezés és a működési vizsgálat – ez előző fejezetben ismertettek szerint. Ezt követi a műszeres ellenőrző felülvizsgálat.

Az alábbiakban szeretnénk felsorolni azokat az eszközöket, amelyek a szántóföldi és kertészeti permetezőgépek felülvizsgálatához elengedhetetlen.

Szántóföldi permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges eszközök

 • A szórókeret keresztirányú szórásegyenletességének meghatározására fejlesztett mérőpad (stabil vagy mobil, 12 m hosszú).
 • Átfolyásmérő a szivattyú szállítási teljesítményének meghatározásához.
 • Manométer hitelesítő a permetező nyomásmérő órájának vizsgálatához.
 • Kézi átfolyásmérő a szórófejek folyadékfogyasztásának ellenőrzésére.
 • Nyomásmérő eszköz a nyomásváltozások vizsgálatára.
 • Egyéb mérőeszközök (kármentő, mérőszalag, fordulatszámmérő, légnyomásmérő, stopperóra).

Kertészeti permetezőgépek felülvizsgálatához szükséges eszközök

 • Vertikális mérőpad a szóráskép vizsgálatához és ellenőrzéséhez.
 • Mérőpad a szórófejek folyadékszállításának vizsgálatára.
 • Átfolyásmérő a szivattyú szállítási teljesítményének meghatározásához.
 • Manométer hitelesítő a permetező nyomásmérő órájának vizsgálatához.
 • Kézi átfolyásmérő a szórófejek folyadék­fogyasztásának ellenőrzésére.
 • Egyéb mérőeszközök (kármentő, szög­mérő, mérőszalag, fordulatszámmérő, légnyomásmérő, stopperóra).

Keresztirányú szórásegyenletesség meghatározása szántóföldi munkagép esetében

A meghatározás történhet hagyományos vagy mobil mérőpad (vályúsor) által. A hagyományos mérés esetében a munkaszélesség teljes szélességében vagy keskeny sávokra (legalább 1,5 m hosszú legyen) bontva mérjük a felfogott folyadék mennyiségét. Ebben az esetben a szórókeretet a mérőberendezés fölé kell elhelyezni, permetezési magasságban. A vályúsor 100 mm széles osztásokra (a vályúk szélességére vonatkozó tűrés ± 2,5 mm) bontott és 80 mm mélységű mérőfelületein felfogott víz ún. mérőhengerekben gyűlik össze, a vályú 15°-os lejtéséből adódva. A skálabeosztással ellátott mérőhengereknek egyforma típusúnak és méretűnek, és legalább 500 ml térfogatúaknak kell lenniük. A skálabeosztás maximum 10 ml lehet. A hengerek mérési hibája nem lehet nagyobb 10 ml-nél vagy a mért érték 2%-ánál. A mérőhengerek leolvasása és ürítése történhet kézi úton (pontatlan), de a korszerűbb mérőpadokon már ezt elektronikus úton hajtják végre, az adatokat PC-re mentve. A mérőpadon összegyűjtött folyadék mennyiségéből átlagértéket kapunk, ami az ideális eloszlást jelenti. Ha az adatokat grafikusan ábrázoljuk a teljes munkaszélességben, akkor megkapjuk a keresztirányú szórásegyenletességet (CV tényezőt).

1. ábra – Sínpályán mozgó telemetrikus, ultrahangos vályúsor (Forrás: saját felvétel, készült a Nyíregyházi Egyetemen)

1. ábra – Sínpályán mozgó telemetrikus, ultrahangos vályúsor
(Forrás: saját felvétel, készült a Nyíregyházi Egyetemen)

A mobil mérőberendezés esetében a szórókeret alatt elhelyezett alumínium sínpályán mozgó mérőkocsi gyűjti össze a folyadék mennyiséget. Az 1 m hosszú mérőkocsi méterenként megáll, a rajta található vályúsoron (100 mm széles, a tűréshatár ± 1 mm; 80 mm mély) felfogja a kijuttatott csapvizet, majd az a vályú végén található kalibrált mérőhengerekbe jut. A mérőhengerekben összegyűlt folyadék szintjének leolvasása ultrahangos érzékelők segítségével történik, ezt követően a PC feldolgozza a kapott értékeket és numerikusan (CV érték kiszámítása), illetve grafikusan kiértékeli azokat. A méréshez használt sínpályán történő haladás során az egyes mérési pontok pozícionálása ± 20 mm-es pontossággal történik.

2. ábra – Vizsgálópad kertészeti permetezőgépek szórásképének ellenőrzésére (Forrás: saját felvétel)

2. ábra – Vizsgálópad kertészeti permetezőgépek szórásképének ellenőrzésére
(Forrás: saját felvétel)

A mobil berendezés a stabil kivitelű mérőpaddal szembeni előnye, hogy a különböző szórókeret-szélességű gépek mérésekor csak a sínpálya hosszát kell növelni vagy csökkenteni, illetve a vályúsor nem helyhez kötött.

Az 1. ábrán a keresztirányú szórásegyenletesség meghatározására szolgáló sínpályán mozgó mérőkocsis (mobil) berendezést láthatjuk mérés közben.

A keresztirányú szórásegyenletességnek a teljes átfedett tartományban egyenletesnek kell lennie. A keresztirányú eloszlás értékelése a variációs együttható (CV%) értéke alapján történik, amely nem haladhatja meg a 15%-ot.

Vertikális mérőpad a kertészeti gépek szóráskép ellenőrzéséhez

A tesztet itt is a munkagép álló helyzetében végezzük el. Szóróívenként 8-8 db szórófejhez ugyanannyi gyorscsatlakozóval ellátott gyűjtőcső vezeti a folyadékot a függőleges elrendezésű mérőkehelyekhez (2. ábra).

A permetezőgép üzemeltetése során a szórófejekről leválasztott folyadékot a mérőkehelyhekben fogjuk fel. A mérőkelyhek érzékelőkkel vannak ellátva, melyek a folyadékszintek mérésére alkalmasak, az eloszlás értékek pedig számítógépről leolvashatóak A vizsgálat után a felfogott folyadék minden egyes mérőhengerből mágnes szelep nyitásával üríthető és visszacirkuláltatható a permetező tartályába.

A fúvókák folyadék­szállításának ellenőrzése

A fúvókavizsgáló kézi műszer, mely a fúvókák műszaki állapotának gyors és pontos meghatározását szol­gálja (3. ábra). Az átfolyásmérő csatlakozó kábellel érintkezik a kijelzővel ellátott kezelőszervvel, így a mért érték látható rajta. Ha az átfolyás értéke stabilizálódott a műszeren, a nyugtázás után a mért adat elmenthető. A vizsgálat befejeztével, a teljes ellenőrzésről mérési jegyzőkönyv készül a PC-n. A készülék mérési hibája nem haladhatja meg a mért érték 2,5%-át.

3. ábra – A kézi átfolyásmérő használat közben (Forrás: saját felvétel, készült a Nyíregyházi Egyetemen)

3. ábra – A kézi átfolyásmérő használat közben
(Forrás: saját felvétel, készült a Nyíregyházi Egyetemen)

Az egyes fúvókák folyadékszállítását (szórásteljesítményét – l/min) a fúvókák gyártója által ajánlott minimum és maximum nyomáson (a permetező gépkönyvéből, fúvóka katalógusból), továbbá legalább két köztes nyomásértéknél meg kell határozni háromszoros ismétlésben. Az egyes mérések minimális időtartama minden egyes fúvókánál: 1 perc. A mérést mindegyik, a gépre szerelt fúvókagarnitúra esetében el kell végezni. A fúvókák ellenőrzése tiszta vízzel történik.

Az egyes, azonos típusú fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot.

A jelen tanulmányban a teljesség igénye nélkül kívántuk tájékoztatni a gazdálkodókat a növényvédelmi gépek – 100 dm3-nél nagyobb tartályméretű – kötelező időszakos felülvizsgálatáról és annak menetéről. Ezen kívül röviden bemutatásra kerültek az eredményes bevizsgáláshoz szükséges permetező ellenőrző berendezések, melyekkel a Nyíregyházi Egyetemen található felülvizsgáló alállomás rendelkezik.

Irodalom
Magyar Közlöny (2015): A földművelésügyi miniszter 84/2015. (XII. 17.) FM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. 2015/199. szám.

Dr. Kovács Zoltán
Dr. Antal Tamás
Nyíregyházi Egyetem

Hozzászólás a cikkhez