Aktuális cikkek

Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Olvasónk, kedves Partnerünk!

Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy Önnek továbbra is küldjük hírleveleinket, és/vagy a Magyar Mezsgye magazin számait, ennek kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is tároljuk e-mail címét, postacímét, ez esetben további teendője nincs.

Ha nem szeretné, hogy a továbbiakban tároljuk adatait, keresse szerkesztőségünket a mezsgyeujsag@gmail.com e-mail címen!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. partnereihez kapcsolódóan kezelt személyes adatokról
(újság, illetve hirdetés-megrendelők részére)

Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön (illetve cége), mint az Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22., Tel.: 06 42 459 673, info[kukac]magyarmezsgye.hu) partnerének (cégénél dolgozó természetes személyek) személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatokat kezelünk Önről: Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Adatkezelő: Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22., Tel.: 06 42 459 673, info[kukac]magyarmezsgye.hu), (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés, a) pont.).

A kezelt adatok köre: Az Ön személyes adatai közül az Ön nevét, születési idejét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, az Ön telefonszámát, e-mail címét, amennyiben  Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft.-vel jogviszonyt létesít, az ebben a jogviszonyban használt számlaszámát, annak tényét, hogy Ön (illetve cége)  Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft.-vel jogviszonyban áll és ezen jogviszonyt dokumentáló valamennyi szerződést, számlát, számlamozgást igazoló bizonylatokat, a kapcsolattartók adatait, a jogviszony teljesítését dokumentáló levelezést, hatósági, illetve peres eljárás esetén a hatósági, közjegyzői, bírósági jegyzőkönyveket, határozatokat.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési jogszabályokkal összhangban információszolgáltatás az Ön (illetve cége)  megrendelése alapján az Magyar Mezsgye szaklap (nyomtatott, illetve on-line felületein), valamint a magyarmezsgye.hu web oldal felületein az Ön cégével kapcsolatos szakmai, illetve reklámtartalmakról. (GDPR 13. cikk (1) bekezdés, c) pont.)

Az adatkezelés jogalapja: Ön az adatainak szolgáltatásával egy időben hozzájárulását adta az adatkezelés céljának megfelelő, fent részletezett adatok kezeléséhez. (GDPR 6. cikk, (1) b) pont, GDPR 13. cikk (1) bekezdés, a) pont.)

Hozzáférés a kezelt adatokhoz: A rögzített adatok kezelése körében a cég a hatályos adatvédelmi szabályok szerint jár el, a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztatója a www.magyarmezsgye.hu, címen érhető el. Ezen adatokból a cég kizárólag a nyomtatott újság postázása végett, kizárólag a nevet (cégnevet), illetve a postázási címet bocsátja a posta rendelkezésére a küldemények postázása végett. (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama: A szerződéses kapcsolat, a jogviszony fennállása alatt, illetve a jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés időtartamától számított húsz év (a polgári jogi elévülési idő) időtartama alatt. Az adatkezelési idő elteltével az adatokat a cég hozzáférhetetlenné teszi (a leselejtezett papír alapú iratokat megsemmisíti, az elektronikus adatokat véglegesen törli). (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés a) pont.)

Hozzáférés a személyes adataival kapcsolatos információkhoz: Ön tájékoztatást kérhet a cégtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az mezsgyeujsag@gmail.com e-mail címen jelentse be.

Az adatok kezelése elleni tiltakozás (törlési, helyesbítési igény, adatkezelési korlátozás iránti igény: Ön Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. által kezelt adatok törlését, az adatfelhasználás korlátozását abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését. (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés, b) pont.)

Az Adatkezelési hozzájárulás visszavonása: Tekintettel arra, hogy Ön a személyes adatainak kezelése személyes hozzájáruláson alapul, így Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. (GDPR 7. cikk, (3) bek.).

Szervezési és biztonsági intézkedések az Ön általunk kezelt adatai védelmében: A cég az Ön személyes adatait tűzfallal védett számítástechnikai rendszeren belül, jelszóval védett elektronikus dokumentumban kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé. Az Ön személyes adatait tartalmazó, papír alapú dokumentációt Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. biztonsági zárral, védett irodahelyiségben, kívülállók számára hozzáférhetetlen módon tárolja.

Jogorvoslati lehetőségek: Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.(GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pont.)

Kelt: Nyíregyháza, 2018. 05. 25.

Talpas Sándor ev. és Talpas Design Grafikai Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. partnereihez kapcsolódóan kezelt személyes adatokról
(lehetséges újságmegrendelők részére marketing tevékenység céljából)

Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön (illetve cége), mint  Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22., Tel.: 06 42 459 673, info[kukac]magyarmezsgye.hu) partnerének (cégénél dolgozó természetes személyek) személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatokat kezelünk Önről: Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Adatkezelő: Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22., Tel.: 06 42 459 673, info[kukac]magyarmezsgye.hu), (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés, a) pont.).

A kezelt adatok köre: Az Ön személyes adatai közül az Ön nevét, születési évét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, az Ön telefonszámát, e-mail címét.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési jogszabályokkal összhangban információ szolgáltatás az Ön (illetve cége)  megrendelése alapján a Magyar Mezsgye szaklap (nyomtatott, illetve on-line felületein), valamint a www.magyarmezsgye.hu web oldal felületein az Ön cégével kapcsolatos szakmai, illetve reklám tartalmakról. (GDPR 13. cikk (1) bekezdés, c) pont.)

Az adatkezelés jogalapja: Mint lehetséges ügyfél számára marketing tevékenység. (GDPR 6. cikk, (1) b) pont, GDPR 13. cikk (1) bekezdés, a) pont.)

Hozzáférés a kezelt adatokhoz: A rögzített adatok kezelése körében a cég a hatályos adatvédelmi szabályok szerint jár el, a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztatója a www.magyarmezsgye.hu címen érhető el. Ezen adatokból a cég kizárólag a nyomtatott újság postázása végett, kizárólag a nevet (cégnevez), illetve a postázási címet bocsátja a posta rendelkezésére a küldemények postázása végett. (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama: Az Ön személyes adatainak megszerzésétől számított húsz év. Az adatkezelési idő elteltével az adatokat a cég hozzáférhetetlenné teszi (a leselejtezett papír alapú iratokat megsemmisíti az elektronikus adatokat véglegesen törli). (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés a) pont.)

Hozzáférés a személyes adataival kapcsolatos információkhoz: Ön tájékoztatást kérhet a cégtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az mezsgyeujsag@gmail.com e-mail címen jelentse be.

Az adatok kezelése elleni tiltakozás (törlési, helyesbítési igény, adatkezelési korlátozás iránti igény: Ön Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. által kezelt adatok törlését, az adatfelhasználás korlátozását abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését. (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés, b) pont.)

Szervezési és biztonsági intézkedések az Ön általunk kezelt adatai védelmében: A cég az Ön személyes adatait tűzfallal védett számítástechnikai rendszeren belül, jelszóval védett elektronikus dokumentumban kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé. Az Ön személyes adatait tartalmazó, papír alapú dokumentációt  Talpas Sándor ev. és a Talpas Design Grafikai Kft. biztonsági zárral, védett irodahelyiségben, kívülállók számára hozzáférhetetlen módon tárolja.

Jogorvoslati lehetőségek: Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.(GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pont.)

Kelt: Nyíregyháza, 2018. 05. 25.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Adatvédelmi nyilatkozat 2. | Magyar Mezsgye | magyarmezsgye.hu

Hozzászólás a cikkhez