Aktuális cikkek

Beszámoló a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett 45. Tudományos Diákköri Konferenciáról

A tudományos diákköri munkának (közismert nevén TDK) régi hagyománya van a Nyíregyházi Egyetemen és jogelőd intézményeinél. A TDK a hallgatók által egy-egy vezető oktató felügyelete alatt végzett tudományos kutató munka bemutatásának fóruma. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi intézetében 2017. november 29-én rendezték meg a 45. Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát. Az intézet profiljához igazodóan két szekcióban zajlott a megmérettetés, külön az agrártudományi illetve a műszaki témájú tudományos munkák számára. Az agrártudományi szekcióban hat, míg a műszaki szekcióban 8 hallgató mutatta be kutatómunkájának eredményeit. Jelen beszámolóban az agrártudományi szekcióban elhangzott előadások kerülnek bemutatásra.
A szekcióülést elnökként dr. Vágvölgyi Sándor nyugalmazott főiskolai tanár vezette le, a bírálóbizottság tagjai között az egyetem oktatói és külsős szakemberek foglaltak helyet. A négy fős bírálóbizottság tagja volt Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter főiskolai tanár, Dr. Vigh Szabolcs főiskolai tanársegéd és Dr. Varga Csaba szaktanácsadási csoportvezető a Péti Nitrogénművek Zrt.-től.
Az egyetem státuszának (alkalmazott tudományok egyeteme) és oktatási stratégiájának megfelelően, a konferencián jellemzően alkalmazott kutatási témák jelentek meg, azok viszont széles palettán. A hallgatók munkái között több fajtaösszehasonlító vizsgálat szerepelt, de volt termesztéstechnológiai (tápanyag­utánpótlási) kísérlet, tárolási kérdésekkel foglalkozó és botanikai témájú is.
Husztiné Török Márta „Az őszi búza (Triticum aestivum L.) termesztése a malom- és sütőipar részére” című dolgozata három búzafajta sütőipari jellemzőinek tárolás alatti változásával foglalkozott. A levelező tagozatos hallgató maga is a malomiparban dolgozik, a témában való jártassága az előadásából is érezhető volt. A dolgozat erénye, hogy a búzafajtákat nem csak a termesztési értékeik és az aratáskori minőségük alapján értékelte, hanem a tárolás alatti viselkedésük alapján is. A dolgozat így ötvözte a mezőgazdasági és az élelmiszeripari tudományokat. A konzulensek Prof. Dr. habil Simon László és Joó László voltak.
„A hagyományos kínai orvoslás és a keleti medicina lehetőségei az ökológiai lótartásban” címen Képes Judittól hallott előadás igazi kuriózum volt a témaválasztásának köszönhetően, mivel több tudományterület (állatorvoslás, ökológiai állattenyésztés, farmakológia) határán mozog. E dolgozat ugyan nem saját kísérleteken alapul, ugyanakkor komoly szakirodalmi kutatómunka és személyes adatgyűjtés áll a hátterében. Az előadáson érződött a jelölt témához való szoros kötődése és ez volt az egyik legtöbb kérdést és hozzászólást kapott, már-már vitát kiváltó előadás. A hallgató azonban határozottan és fejlett vitaérzékkel állt a bírálóbizottság kérdéseivel szemben. Mindenképpen üdítő színfoltja volt a konferenciának. A hallgató témavezetője dr. Csabai Judit volt.
Laskai Kitti „Régi és új almafajták összehasonlítása fogyasztói szempontok szerint” című dolgozatában almafajtákat hasonlított össze a gyümölcsminőség szempontjából, kizárólag a friss piaci fogyasztás oldaláról. Több mint 50 fő bevonásával végzett érzékszervi bírálatok eredményeit hallhattuk előadásában. A vizsgálatba bevont 12 fajta a hallgató családi gazdaságban termesztett almafajtákból állt. Ez elég jól reprezentálta a hazai fajtaszortimentet, a legkedveltebb illetve az üzemi termesztésben legelterjedtebb fajták szinte kivétel nélkül megtalálhatóak voltak a fajtasorban. A vizsgálat legfőbb erénye, hogy a fajták között hagyományos (Idared, Jonathán, Golden Delicious, Red Delicious, Gala), újabb, de elterjedt (Mutsu, Jonagored, Ozark Gold, Jonagold) és rezisztens (Red Topaz, Luna, Florina) fajták is megtalálhatóak voltak, így az érzékszervi bírálat a fogyasztói ízlés és az aktuális piaci fajtaszortiment viszonyára is rávilágított. A konzulens tanár dr. Szabó Miklós volt.
Péter Dániel „Pritaminpaprika fajták és vonalak termésjellemzői és érzékszervi vizsgálatuk” című tudományos dolgozata szintén a fajtanemesítéshez kapcsolódik, illetőleg a fajtaválasztáshoz nyújt segítséget. A jelölt 5 db államilag elismert pritaminpaprika fajta illetve 5 db nemesítési vonal értékmérő tulajdonságait hasonlította össze. Kiemelendő, hogy a vizsgálatban szereplő fajtajelölt paprikák a Nyíregyházi Egyetemen folyó nemesítési munka eredményei. Ezek között volt olyan, amelyik bizonyos papaméterekben jobban szerepelt az állami elismerésben részesült fajtáknál. Péter Dániel is felismerte, hogy egy fajtaösszehasonlító vizsgálatnak szerves részét kell képezze a fogyasztói érzékszervi bírálat, mivel a friss piaci zöldségek gyümölcsök értékesítésének sikeressége a mind kifinomultabb vásárlói ízlésnek van kitéve. Péter Dániel témavezetője Irinyiné dr. Oláh Katalin volt.
Szilágyi Dániel „Ártéri gyepek fitocö­no­lógiai vizsgálata Tiszapüspöki határában” címet viselő dolgozata alapvetően botanikai munka, kapcsolata az állattenyésztéshez abban áll, hogy egy legeltetett gyep társulástani vizsgálatát tartalmazza. A hallgató egy emberi beavatkozás nyomán (gátépítés) kettéosztott gyepterület eltérő fejlődését vizsgálta, az ott megtalálható fajok és a kialakult társulások meghatározása útján. Ez a munka már-már alapkutatási értékű, ugyanakkor agronómiailag közvetlenül hasznosítható eredményei is vannak. A gyep botanikai vizsgálata, a társulásalkotó fajok meghatározása segíthet a legeltetés és haszonvétel megtervezésében, az okszerű gazdálkodásban. A hallgató komoly felkészültségről tett tanúbizonyságot a témájában. Ennél a dolgozatnál a témavezető tanár Dr. Tóth Csilla volt.
Utolsóként a „Különböző nitrogén műtrágyák hatása az őszi búza makro- és mikroelem felvételére” című előadásban Varga Enikő mezőgazdasági mérnök hallgató azt vizsgálta, hogy a Nitrosol műtrágya, illetőleg ennek Alginittel és Dudarittal történő kombinációja miként befolyásolta a búza növény tápelemtartalmát. E dolgozat szintén tartalmazott a gyakorlat számára hasznosítható eredményeket. A versenyzőt Dr. Uri Zsuzsanna készítette fel.
A konferencián versenyen kívül részt vettek az Ungvári Állami Egyetem Biológiai Karának diákjai is, akik előadásaikat angol nyelven tartották meg. Ez a szakmai látogatás immár második alkalommal valósult meg, miután intézetünk hallgatói is részt vettek korábban a kárpátaljai megyeszékhelyen rendezett konferencián.
A TDK bíráló bizottság végül Szilágyi Dániel előadását és dolgozatát ítélte a legjobbnak, így ő részt vehet a soron következő XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, melynek agrártudományi szekcióját a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán fogják rendezni. Itt módja lesz nagyobb plénum előtt bemutatni kutatómunkájának eredményeit és ezen túlmenően népszerűsíteni a Nyíregyházi Egyetemet és az ott folyó tudományos kutatómunkát. Második helyezést ért el Husztiné Török Márta, harmadik helyen Péter Dániel végzett. Különdíjat vehetett át Képes Judit. További sok sikert kívánunk nekik és a többi leendő mérnöknek.

Készítette:
Irinyi Barnabás és Irinyiné Dr. Oláh Katalin
A fotókat készítette:
Dr. Simon László

Hozzászólás a cikkhez