Aktuális cikkek

Változások az AKG pályázat dokumentációjában

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-16 kódszámú és a VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívások dokumentációja.


A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  • Módosult a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek pontjának 1. és 3. pontja:

1. A támogatást igénylő köteles  a támogatói okirat kézhezvételét követően agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie.

3. Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, a kötelezettség átvevőjének – a 2. pontban foglaltak figyelembe vételével – a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követően képzésen kell részt vennie, kivéve, ha ezt a kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban már teljesítette.

  • Az IV. Általános követelmények pont 5. és 6. alpontjában foglalt szövegrészek az alábbiak szerint módosultak:

(5) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a 16. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
(6) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) 17. számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.”

  • A IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai pont 3. ag) pontja módosult a következők szerint:

„ha a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. október 31-ig, de még az ellenőrzés megkezdése előtt csökkentheti. Az ilyen irányú bejelentések esetén vis maior kérelem és hozzá kapcsolódó igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges.”

A felhívással összhangban a 17. a) számú – Szankciós táblázat – melléklet Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei fejezetének 6. pontja, valamint a  20. számú – Fontosabb határidők – melléklet is módosult.

Forrás: palyazat.gov.hu

Hozzászólás a cikkhez